Nama : H. Saharin K., S.Pi, M.Si.
NIP : 19690216 199803 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan